Open-deur policy

Bij de post een ongeadresseerde brief van de gemeente Lingewaard waarbij het onderwerp is leeggelaten. Normaal gooi ik die altijd meteen ongelezen weg. Deze keer niet. Nieuwsgierigheid wint het van desinteresse.
De aanhef is als volgt:

Beste bewoner/gebruiker,

Gebruiker? Van wat? In de tuin hebben we een plant gevonden die verdacht veel lijkt op een hennepplant. Misschien dat dit adres bekend staat als een notoire hennepkwekerij en dat de vorige bewoners zelf ook niet genoeg konden krijgen van hun koopwaar. Maar om ons over dezelfde kam te scheren…
Afijn, laten we verder lezen.

Er komt een landmeter bij u langs om uw gebouw op te meten.

Goh, een landmeter zelfs. Dan hebben ze hoge verwachtingen van de omvang van ons huis.

Dit is nodig om onze topografische kaart bij te werken.

Nu klopt het dat we bij de verbouwing een stuk hebben uitgebreid. Dus het kan dat ze daarom de nieuwe maten willen opnemen. Maar waarom was de brief dan niet specifiek aan ons gericht. Op deze manier lijkt het alsof ze overal in de buurt gaan meten om de topografische kaart actueel te houden. Wel vreemd als je het mij vraagt. De afmetingen van een huis veranderen toch niet zomaar uit zichzelf? ((Hoewel, ooit House of Leaves gelezen?))

Het bureau … uit … gaat dit doen voor de gemeente Lingewaard in de komende weken.

In de komende weken. Kan het nog vager? Wat verwachten ze nu? Dat we de komende weken het huis beter niet verlaten omdat de landmeter zomaar ineens voor de deur kan staan?

Het is nodig dat de landmeter voor de metingen in uw tuin komt.

Ik bedoel, dat de landmeter zomaar ineens in de tuin kan staan?

In de woning hoeft niet gemeten te worden.

Ha, het is wel duidelijk dat niemand bij de gemeente Lingewaard het boek waar ik zojuist in een noot naar refereerde gelezen heeft ((En ik ben benieuwd hoeveel lezers er nu alsnog naar noot 1 gaan.)). Dan hadden ze wel geweten dat met alleen de metingen aan de buitenkant er geen zinnig woord gezegd kan worden over de inhoud van het huis zelf. Niet dat ik ze daar op ga wijzen. Laat ze maar in hun zalige onwetendheid.

Het zal niet veel tijd kosten en uw bezit niet beschadigen.

Buiten het feit dat ze geen enkele indicatie geven wanneer ze in de komende weken langskomen en wij al die tijd aan huis gebonden zijn, zal het niet veel tijd kosten. Uhuh, tuurlijk. We waren verder toch niet plan om iets anders te gaan doen.
Gelukkig wordt dat ruimschoots gecompenseerd omdat ze ons bezit niet zullen beschadigen. Jippie! Wat fijn. Ik dank de gemeente Lingewaard op mijn blote knieën dat ze niet een agressieve nietsontziende landmeter ons erf opsturen die met z’n grote meetlat alles en iedereen omver kegelt en na gedane zaken een spoor van vernieling achterlaat. Wat een inlevingsvermogen van de betreffende ambtenaar. Een onderscheiding waard wat mij betreft.
Maar we zijn er nog niet.

Wij vragen uw hulp om deze toegang te geven zonder dat zij zich hiervoor vooraf bij u hebben gemeld.

Huh, wat staat er nou precies? Nog een keer.

Wij vragen uw hulp
om deze toegang te geven
zonder dat zij
zich hiervoor vooraf bij u hebben gemeld.

Om deze wat toegang te geven? We hadden het tot nu toe toch gewoon over een landmeter? Eentje die onaangekondigd ergens in de komende weken vanuit de tuin zonder ons bezit te beschadigen ons gebouw komt opmeten. Toch?
En waarom gaat het vervolgens verder met ‘zij zich hebben gemeld’? Dat impliceert meervoud. Dat er een horde landmeters onze tuin gaat bevolken om ieder voor zich een meter voor hun rekening te nemen. Vragen ze daarom onze hulp? Dat we de tuin helemaal leeghalen zodat al die landmeters goed bij hun eigen stukje kunnen komen? Ja, dan is het geen wonder dat ze ons bezit niet zullen beschadigen.

De wet basisregistratie adressen en gebouwen (BAG) geeft de gemeente toegang volgens artikel 8.

Ik heb het voor de zekerheid opgezocht en wie zin heeft kan het hieronder in noot ((Artikel 8 Wet basisregistraties adressen en gebouwen:
1.
De door burgemeester en wethouders aangewezen ambtenaren die zijn belast met de vaststelling van de geometrie, bedoeld in artikel 7, zijn bevoegd, met medeneming van de benodigde apparatuur en andere hulpmiddelen, elke plaats te betreden, onverminderd artikel 2 van de Algemene wet op het binnentreden, en daar waarnemingen of metingen te verrichten, voor zover dat redelijkerwijs nodig is voor de vervulling van hun taak.
2.
De eigenaar, de beperkt gerechtigde en de gebruiker van een pand of een verblijfsobject zijn verplicht aan de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, binnen de door dezen gestelde redelijke termijn alle medewerking te verlenen die dezen redelijkerwijs kunnen vorderen bij de uitoefening van de bevoegdheden, genoemd in het eerste lid, met dien verstande dat toegang slechts wordt verleend tussen acht uur ’s morgens en zes uur ’s avonds en dat die niet behoeft te worden verleend op zaterdagen, zondagen en algemeen erkende feestdagen.
3.
Indien de toegang wordt geweigerd, verschaffen de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, zich zo nodig toegang met behulp van de sterke arm. Indien het verrichten van de handelingen, bedoeld in het eerste lid, niet wordt toegestaan zijn de ambtenaren, bedoeld in het eerste lid, bevoegd het verrichten van die handelingen zo nodig met behulp van de sterke arm mogelijk te maken.
4.
De schade die uit de toepassing van het eerste lid voortvloeit, wordt door burgemeester en wethouders op verzoek vergoed. De vordering tot schadevergoeding staat ter kennisneming van de kantonrechter bij de rechtbank van het arrondissement waarin de gemeente is gelegen. Tegen de uitspraak staat geen rechtsmiddel open.)) zelf nalezen. Wat ik eruit concludeer is inderdaad dat de landmeter(s?) namens de gemeente bij onze woning moet kunnen om het huis op te meten.
Dat betekent in de praktijk dat we de komende weken de poort open moet laten staan, want natuurlijk zijn we niet in de gelegenheid om al die tijd aan huis te blijven wachten totdat de landmeter(s?) verschijnt/verschijnen. Zou dat de bedoeling zijn? Ik kan het me haast niet voorstellen, want dan kan Jan en Alleman een bezoekje brengen. Zeker nu iedereen in de buurt zo’n brief heeft gekregen lijkt het me geen goed idee. Als dat ter ore komt bij personen met minder goede bedoelingen dan kunnen die de komende weken ongestoord hun gang gaan. Mocht het inderdaad zo ver komen dan zal de verzekering waarschijnlijk niet tot uitbetaling overgaan als ze ontdekken dat we het de inbrekers wel erg gemakkelijk hebben gemaakt.
De brief sluit af met een optimistisch

Alvast bedankt!.

maar ik ga maandag toch voor de zekerheid de gemeente Lingewaard bellen om te vragen wat nu precies de bedoeling is. Niet met betrekking tot het uitroepteken gevolgd door een punt, maar wat betreft de hulp die ze van ons verwachten en hun aansprakelijkheid.
~ ~ ~